Poziv za učešće u simpoziju “Historija sadašnjosti: socijalizam i kapitalizam na primjeru Bihaća”

UNBI - GrbORGANIZACIJA

Simpozij će trajati dva dana, 3. i 4. jula 2015. godine. Sastojat će se od tri panela (Simpozij, sinopsis) i jedne zajedničke diskusije na kraju.

 

OPIS

Naučno-istraživački simpozij Historija sadašnjosti: socijalizam i kapitalizam na primjeru Bihaća, okuplja deset naučnika – antropologa, sociologa, filozofa, medijskih teoretičara i historičara umjetnosti, koji se bave savremenim naučno-istraživačkim radom sa fokusom na Bihać. Premda žive i rade u različitim sredinama (SAD, UK, Njemačka, Hrvatska) većina njih porijekom je iz Bihaća i svoja recentna istraživanja usmjeravaju na različite pojave unutar bihaćkog društveno-političkog, ekonomskog i kulturološkog konteksta.

 

CILJEVI

Glavni cilj ovog simpozija je promovirati naučno-istraživački (osobito terenski) rad na područiju Bihaća. Naučnici koji će prezentirati svoje radove na simpoziju pristupaju Bihaću kao jednom izrazito plodnom naučno-istraživačkom kontekstu gdje su socijalistička prošlost i poslijeratna kapitalistička sadašnjost izrazito vidljivi, isprepleteni i kompleksni. Osim rezultata koji bi bacili novo svjetlo na određene pojave unutar bihaćkog socio-ekonomskog konteksta, ovaj simpozij poslužio bi i kao svojevrsna promocija na državnom i regionalnom nivou kao grad gdje je terenski  naučno-istraživački rad prisutan, kvalitetan i plodan.

 

Drugi cilj konferencije je da okupi širu akademsku i neakademsku javnost i promovira kvalitetan intelektualani diskurs u Bihaću, te podstrekne lokalnu zajendicu na promišljanja vezana za tematiku simpozija.

 

Treći cilj ovog skupa je uvezati mlađu generaciju naučnika koji dijele zajedničku istraživačku „geografiju“ a koji do sad nisu bili u kontaktu, nisu surađivali, i u nekoliko slučajeva nisu se čak ni poznavali. Ovakvim uvezivanjem bi se stvorila platforma za nove zajedničke projekte, međunarodnu kulturno-naučnu saradnju, ali i razvoj privrede i turizma.

 

Četvrti cilj ovog simpozija je da se da podrška istraživačima koji žele da se bave terenskim i drugim istraživanjima u Bihaću. Cilj je također da ovakav vid simpozija postane redovan, da se u Bihaću održava svake dvije godine, gdje bi se uvijek širio broj istraživača koji bi prezentirao svoje radove. Na ovaj način Bihać bi mogao stvoriti jednu konferencijsku tradiciju koja bi postala prepoznatljiva u regionu i koja bi dalje promovirala naučno-istraživačku saradnju i inicirala nove naučno-istraživačke projekte.

 

Peti cilj skupa je zajednička publikacija koja be se izrodila iz simpozija i koja bi u pisanoj formi zabilježila ovaj vrlo plodan i raznolik istraživački materijal, te kao takva preuzela ulogu svjedoka vremena unutar bihaćkog kulturnog konteksta.