Ponovljeni KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2015/16. godini

Konkurs_w

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-4063/2015 od 11.6. 2015. godine, te Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta broj: 0203-1603/15 od 7.9.2015. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje,

Ponovljeni

KONKURS / NATJEČAJ

za angažman nastavnika i saradnika  u akademskoj 2015/16. godini

Tekst konkursa/natječaja

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Diplome: doktorsku, magistarsku i dodiplomsku,
  2. Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uvjerenje o državljanstvu – (original ne starije od 3 mjeseca)
  5. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  6. Dokazi o izborima u odgovarajuća nastavnička/saradnička zvanja (original ili ovjerena kopija)

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl.glasnik USK-a” broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba).

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender