Poništenje konkursa

Konkurs_w

Na osnovu člana 208. stav 2  Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, od 29.12.2014. godine , Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

 PONIŠTENJE  KONKURSA

Poništava se konkurs objavljen dana 8.4. 2014. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” u dijelu koji se odnosi na izbor u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opća lingvistika sa lingvistikom njemačkog jezika  i Metodika nastave njemačkog jezika.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

        Dekan

prof.dr.sc. Nijaz Skender