Poništenje konkursa

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 107. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine) a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-2487/2015 od 2.4.2015. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje sljedeće:

 

Poništava se dio konkursa/natječaja raspisanog na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-5799/2014 od 11.9.2014. godine, objavljenog dana 16. 9.2014. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” u dijelu koji se odnosi na izbor u zvanje docenta za područje Prirodne nauke, polje Zemlja i nauka o životnoj sredini, grana Upoznavanje prirode i okoline – 1 izvršilac.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender