KONKURS / NATJEČAJ za izbor u zvanje nastavnika-docenta za izbor zvanje saradnika-viši asistent

Konkurs_wNa osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 193. stav 3. i član 194. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću, i  Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-5920/2013 od 07.11.2013. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u zvanje nastavnika-docenta (napredovanje)

za izbor zvanje saradnika-viši asistent (napredovanje)

 

 

1.Izbor u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu oblat Njemački jezik- docent – 1 (jedan) izvršilac (napredovanje)

2.Izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika- viši asistent za naučnu oblast Engleska književnost– viši asistent- 1 (jedan) izvršilac (napredovanje)

 

Uslovi:

1.Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta su: naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti.

 

2. Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta : završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće oblasti,

 

Prijavljivanje na konkurs/natječaj:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: Doktorska – doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),-samo za poziciju 1
  2. Diploma: Drugog ciklusa (magistarska) – samo za poziciju 2
  3. Spisak najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora, objavljena u priznatim publikacijama -samo za poziciju 1,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o državljanstvu.

Oglašavanje i rok dostavljanja prijava:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

 

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u naučno -nastavno zvanje nastavika-docenta za naučnu oblast Njemački jezik (napredovanje)

za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika višeg asistenta za naučnu oblast Engleska književnost (napredovanje)”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 


D e k a n

______________________

Dr. sc. Nijaz Skender, red. prof.