Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija (drugi upisni rok)

Prijemni ispitNa osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis na I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 6. vanrednoj sjednici u akademskoj 2013/14. godini održanoj dana 15. seprembra 2014. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis
u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2014/15. godinu
(drugi upisni rok)

I


Usvaja se od strane Centralne komisije za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2014/15. godinu (drugi upisni rok). Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u  akademsku 2014/15. godinu (drugi upisni rok).

II


Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja liste. Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno u roku od 3 (tri) dana odlučiti o prigovoru i o tome obavijestiti kandidata. Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

Kompletnu listu kandidata sa rezultatima možete preuzeti na sljedećem linku:

Rezultati prijemnog ispita (drugi upisni rok)

Za sva pitanja i nejasnoće obratiti se u studentsku službu.