Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2015/16. godinu (II upisni rok)

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 6. (šestoj) vanrednoj  sjednici u akademskoj 2014/15. godini, održanoj dana 15. septembra 2015. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija (II upisni rok) na

Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2015/16. godinu

I

Usvaja se od strane Centralne komisije za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2015/16. godinu (II upisni rok).

Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2015/16. godinu (II upisni rok).

II

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 24 sata  objavljivanja liste.

Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno u roku od 24 sata odlučiti o prigovoru i o tome obavijestiti kandidata.

Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rang lista i spisak primljenih kandidata za upis u prvu (I) godinu Prbog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2015/16. godinu (II upisni rok).