Odluka o izmjenama Pravilnika o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću

UNBI - GrbNa osnovu člana 61. Statuta Univerziteta u Bihaću i na osnovu prijedloga Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću, broj: 09-1811/15 od 09.03.2015. godine, Senat Univerziteta u Bihaću na LXII (šezdesetdrugoj) redovnoj sjednici održanoj 02.04.2015. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

o izmjenama Pravilnika o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću

“Član 1.

U Pravilniku o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću , broj 06-1065/2010 od 06.05.2010. godine, Član 13. Pravilnika mijenja se i glasi:

Član 13.

Sastav Tima za osiguranje kvaliteta organizacione jedinice

 

Tim za osiguranje kvaliteta organizacione jedinice sačinjava od pet do devet članova, i to:

  • Predstavnik uprave (1), Prodekan za nastavu
  • Predstavnnici nastavnog osoblja (2 do 4), (nastavnik (1 do 2) i saradnik (1 do 2)
  • Predstavnici studenata (1 do 3) koje predlaže Asocijacija studenata
  • Predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja (1).

Tim za osigurarlje kvaliteta organizacione jedinice se osniva Odlukom NNV-a organizacione jedinice na prijedlog dekana. Jedan predstavnik nastavnog osoblja (nastavnik ili saradnik) imenovanog Tima se imenuje koordinatorom za osiguranje kvaliteta organizacione jedinice.

Dekan organizacione jedinice će donijeti posebno Rješenje o imenovanju koordinatora za osiguranje kvaliteta koji je i rukovodilac Tima.”

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranicama Univerziteta i organizacionih jedinica.