Odluka NNV-a – Usvajanje rang-liste – Spisak primljenih kandidata za upis

pfb-unbi-3Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 9. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis na I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 7. (sedmoj) vanrednoj sjednici u akademskoj 2012/13. godini, održanoj dana 11. jula 2013. godine, donosi

O D L U K U
0 usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis
u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2013/14. godinu

I


Usvaja se od strane Centralne komisije za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću rang-lista i spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2013/14. godinu. Sastavni dio ove odluke je rang-lista, odnosno spisak primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija u akademsku 2013/14. godinu.

II

Kandidati koji nisu položili prijemni ispit iz jednog od eliminatornih predmeta na drugom upisnom roku polažu prijemni ispit samo iz onog dijela koji nisu položili.

III

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja liste. Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta je dužno u roku od 3 (tri) dana odlučiti o prigovoru i o tome obavijestiti  kandidata. Odluka Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta je konačna.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rang-liste – Spisak primljenih kandidata