NOVI RASPORED USMENIH ISPITA iz Staroslavenskoga jezika, Fonetike, Morfologije, Norme i kulture jezika, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika

Usmeni/završni ispiti bit će održani u petak, 6. 2. 2015. godine prema sljedećem rasporedu:
9. 00 h – Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom, Norma i kultura jezika, Historija bosanskoga književnog jezika;
10. 00 h – Staroslavenski jezik, Morfologija, Historija bosanskoga standardnog jezika;