KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje i angažman nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću za II ciklus studija u akademskoj 2014/15. godini.

Konkurs_w

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-4571/14 od 27.6.2014. godine i broj: 06-7998/14 od 1.12.2014. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje

i angažman nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću za II ciklus studija u akademskoj 2014/15. godini.

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti:

–          Prijavu na konkurs

–          Diplome: doktorsku, magistarsku i dodiplomsku ( za nastavnika- sva zvanja) original ili ovjerena kopija

–          Diplomu magistarsku i dodiplomsku za višeg asistenta  original ili ovjerena kopija

–          Diplomu dodiplomsku (za asistenta) original ili ovjerena kopija

–          Rješenja o nostrifikaciji gore navedenih diploma

–          Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena za asistenta i višeg asistenta

–          Biografiju

–          Bibliografiju

–          Izvod iz matične knjige rođenih -original

–          Uvjerenje o državljanstvu – original ( ne starije od tri mjeseca)

–          Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ( original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca)

–          Dokazi o izborima u odgovarajuća nastavnička /saradnička zvanja – original ili ovjerena kopija

Potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju “(Sl. glasnik USK-a” broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću ( Upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine.,  koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću- www.unbi.ba)

 

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na protokol Pedagoškog fakulteta ili  putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u zvanje i angažman nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću za II ciklus studija”.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender