Konkurs/natječaj za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Konkurs_w

Na osnovu člana 33. Zakona o Univerzitetu u Bihaću (“Sl. glasnik USK”, broj: 16/09), članova 108. i 109. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta u Bihaću, broj: 0203-2633/13 od 26.11.2013 godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

 

I

 

 

Za dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine

b) da je stariji od 18 godina

c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup

nespojiv s funkcijom dekana

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog/vanrednog profesora ili docenta, koji ispunjava

uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Bihaću

b) da je   u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom, odnosno da potpiše

izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

c) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s političkom

partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II

 

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

 

 

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu.

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup ( ne starije od 3 mjeseca);

5. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog/vanrednog profesora ili docenta;

6. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu kod nadležnog organa ili notara;

8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

 

 

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu, kandidat obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

V

 

 

Prijave sa svim potrebnim  dokazima, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Oslobođenje”.

 

Prijava na konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, na adresu:

 

 

 

Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet Bihać,

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

 sa obaveznom  naznakom NE OTVARATI

(Prijava na konkurs za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.