Konkurs za izbor rektora/ice UNBI

UNBI - Grb

Na osnovu člana 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Sl.glasnik BiH“, broj:59/07), člana 100. Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. Glasnik USK-a“, broj:08/09,9/10,4/11 i 6/13),  člana 23. i člana 48 a) stav 1(1)  Zakona o Univerzitetu u Bihaću („ Sl.glasnik USK-a“, broj:16/09, 4/11,6/13,22/13 i 2/15) i člana 58. Statuta Univerziteta u Bihaću  i  Odluke privremenog Upravnog  odbora  Univerziteta u Bihaću, broj:01- 3633/2015 od 25.05.2015. godine,  raspisuje se:

K  O  N  K  U  R  S
za izbor  rektora/ rektorice Univerziteta u Bihaću
na mandatni period od četiri godine

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.