KONKURS / NATJEČAJ za izbor u zvanje nastavnika (napredovanje) i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Konkurs_w

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Broj: 0601-1316/14

Datum: 20.06.2014. godine

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 193. stav 3. i člana 194. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću, i  Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4106/2014 od 10.06.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u zvanje nastavnika (napredovanje) i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

1.Izbor u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu granu Računarstvo i naučnu granu Opća informatika i metodika nastave informatike – 1 (jedan) izvršilac (napredovanje)

2.Izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika- viši asistent za naučno polje Historija i arheologija grana Historija

Uslovi:

1.Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta su: naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti.

 

2. Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta su : završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće oblasti, ostvarena najniža prosječna ocjena na

postdiplomskom studiju od 8 ( osam) odnosno 3,5 ( tri i pol)

Prijavljivanje na konkurs/natječaj:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: Doktorska – doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (nostrificirana diploma, ukoliko nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),-samo za poziciju 1
  2. Diploma: Drugog ciklusa (magistarska) ( nostrificirana diploma ukoliko nije stečena u BiH  ili je stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.02.1992.
  3.  godine), uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom i postdiplomskom studiju – samo za poziciju 2
  4. Spisak najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora, objavljena u priznatim publikacijama -samo za poziciju 1,
  5. Izvod iz matične knjige rođenih,
  6. Uvjerenje o državljanstvu.

Oglašavanje i rok dostavljanja prijava:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u zvanje nastavnika (napredovanje) i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


D e k a n

______________________

Dr. sc. Nijaz Skender, red. prof.