KONKURS / NATJEČAJ za izbor u odgovarajuća naučno-nastavna zvanja

Konkurs_w

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), članova 193. i 194. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću od 29.12.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u odgovarajuća naučno-nastavna zvanja

 

 

–          Uža naučna oblast Opća lingvistika sa lingvistikom njemačkog jezika i Metodika nastave njemačkog jezika i književnosti- redovni profesor (napredovanje)- 1 (jedan) izvršilac,

–          Uža naučna oblast Kolektivni sportovi, predmet Praktikum tjelesnog odgoja – vanredni profesor (napredovanje) – 1 izvršilac,

–          Uža naučna oblast Lingvistika njemačkog jezika sa Fonetikom i fonologijom njemačkog jezika i Metodika nastave njemačkog jezika sa Kulturom i cvilizacijom njemačkog govornog područja – docent (napredovanje) – 1 izvršilac,

–          Uže naučne oblasti grane Savremeni engleski jezik, Lingvistika engleskog jezika i uža naučna oblast Metodika nastave engleskog jezika i književnosti  – docent – 1 izvršilac,

–          Uže naučne oblasti – grane Kolektivni sportovi i Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i metodika treninga –  viši asistent (napredovanje) – jedan izvršilac,

–          Predmet: Sport osoba sa invaliditetom – viši asistent –  1 izvršilac,

–          Predmeti: Specijalna pedagogija i Inkluzivna praksa   – viši asistent – 1 izvršilac,

–          Uža naučna oblast Metodika nastave njemačkog jezika  i Savremeni njemački jezik – asistent/viši asistent – 1 izvršilac,

–          Uža naučna oblast  Lingvistika njemačkog jezika  –  asistent/viši asistent – dva izvršioca.

 

 

USLOVI:

Potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (Sl.glasnik USK-a broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (Upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine, koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: Doktorska- doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti
  2. Diploma: magistarska, II ciklusa studija za višeg asistenta
  3. Diploma: dodiplomska za asistenta
  4. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (dodiplomskog i postdiplomskog studija) za asistenta i višeg asistenta
  5. Spisak javno objavljenih radova od posljednjeg napredovanja
  6. Objavljene naučne i stručne radove, pregledne članke i ostale radove relevantne za izbor
  7. Dokazi o izborima u odgovarajuća naučno-nastavna zvanja, ( za redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta).
  8. Izvod iz matične knjige rođenih,
  9. Uvjerenje o državljanstvu
  10. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u odgovarajuća naučno – nastavna zvanja”

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET
Dekan
Prof.dr.sc. Nijaz Skender