KONKURS / NATJEČAJ za izbor u odgovarajuća naučno-nastavna (saradnička) zvanja i prijem u radni odnos

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 194. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-6282/14 od 02.10.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u odgovarajuća naučno-nastavna (saradnička) zvanja

i prijem u radni odnos

a.) Prijem u radni odnos:

1. Nastavnik u zvanju docenta -Pedagogija – 1 (jedan) izvršilac

2. Viši asistent za naučnu oblast Njemački jezik -1 (jedan) izvršilac

3. Izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta (i prijem u radni odnos) za naučno polje Jezici i književnost, grane  Teorija  i historija književnosti i Književnost njemačkog govornog područja i za naučno polje Inerdisciplinarne humanističke nauke, grana Kultura i civilizacija njemačkog govornog područja – 1 (jedan) izvršilac

 

 

b.)   Izbor u naučno – nastavna (saradnička) zvanja:

4.  Područje prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, naučna grana Opća informatika i metodika nastave informatike – asistent 1 (jedan) izvršilac

5. Područje prirodne nauke, polje Računarstvo i informatičke nauke, naučna grana Računarstvo- asistent 1 (jedan) izvršilac

6. Naučno polje Matematika, naučna grana Primjenjena matematika – viši asistent (napredovanje) 1 (jedan) izvršilac

USLOVI:

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos propisanih Zakonom o radu FBiH (“Sl. novine  FBiH”, broj: 43/99,32/00 i 29/03) potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK-a” broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću- www.unbi.ba).

 

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 1. Diploma: Fakultetska diploma – za pozicije 3, 4 i 5 (asistent)
 2. Diploma drugog ciklusa /magistarska – za poziciju  2 i 6
 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena na  dodiplomskom i postdiplomskom studiju – za poziciju  6 (viši asistent)
 4. Uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju – za pozicije 3,4 i 5
 5. Dokaz o poznavanju stranog jezika – za pozicije  4 i 5 (asistent)
 6. Diplomu trećeg ciklusa studija –  za poziciju 1
 7. Dokaz o izboru u odgovarajuće nastavničko / saradničko zvanje  zvanje – za pozicije 1 i 2
 8. Bibliografiju – za poziciju 1
 9. Izvod iz matične knjige rođenih –  sve pozicije
 10. Uvjerenje o državljanstvu – sve pozicije
 11. Rješenje o nostrifikaciji diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu).

 

Napomena: Primljeni kandidati u radni odnos obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon prijema u radni odnos (ne starije od tri mjeseca). Sa izabranim kandidatima za prijem u radni odnos rektor Univerziteta u Bihaću zaključit će ugovor o radu za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Bihaću.

 

 

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na protokol fakulteta ili  putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs : Obavezno navesti poziciju”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.