KONKURS / NATJEČAJ za izbor u odgovarajuća nastavna zvanja

 

 Konkurs_w

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Broj: 0601-845/14

Datum: 07.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 193. stav 1. i 3. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-2122/2014 od 25.03.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u odgovarajuća nastavna zvanja

 

 

– Uža naučna oblast Opća ligvistika sa lingvistikom njemačkog jezika i Metodika nastave njemačkog jezika           i književnosti- redovni profesor (napredovanje)- 1 (jedan) izvršilac

 

– područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost grana Komparativna književnost i područje Interdisciplinarne humanističke nauke grana Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti – docent-

1 (jedan) izvršilac

 

USLOVI:

Uslovi za izbor u zvanje redovnog profesora i docenta su propisani članom 193. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću, broj: 01-1914/09) i članom 79. Zakona o Visokom obrazovanju ( “Sl. glasnik USK”, broj: 08/09:

Za redovnog profesora: – završen stepen trećeg ciklusa/ doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige iz oblasti izbora, najmanje 8 (osam)  naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u priznatim publikacijama, a sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora,  uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa;

Za docenta:  naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, najmanje tri naučna rada iz oblasti izbora  objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti  

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: Doktorska- doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti
  2. Spisak javno objavljenih radova od posljednjeg napredovanja
  3. Objavljene naučne i stručne radove, pregledne članke i ostale radove relevantne za izbor
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o državljanstvu
  6. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u odgovarajuća nastavna zvanja”

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender