KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta

Konkurs_w

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana  194. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1416/2015 od 26.2.2015. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta

 

 

  • Uža naučna oblast – grana Savremeni bosanski jezik – viši asistent (napredovanje) – 1 izvršilac,

USLOVI:

Potrebno je da kandidati ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (Sl.glasnik USK-a broj: 8/09) i članom 194. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (Upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine, koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: I i II ciklusa studija,
  2. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (dodiplomskog i postdiplomskog studija),
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uvjerenje o državljanstvu,
  5. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu).

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u odgovarajuće naučno – nastavno zvanje”

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender