KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno saradničko zvanjeasistent/ viši asistent za užu naučnu oblast Engleska književnost

 

 

Konkurs_wUNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Broj:  0601-888/14

Datum: 09.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 194. stav 3. i 5. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-2126/2014 od 25.03.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u naučno-nastavno saradničko zvanje

 

 

  1. 1.    Izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent/ viši asistent za:

 

Užu naučnu oblast Engleska književnost – 1 (jedan) izvršilac

 

USLOVI:

Za asistenta             – završen odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova,

– ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija od 8 ( osam) ili 3,5 ( tri i pol),

Za višeg asistenta    – završen stepen drugog ciklusa  (magisterij) iz odgovarajuće oblasti,

– ostvarena najniža prosječna ocjena na  postdiplomskom studiju od 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol)

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), za poziciju asistenta
  2. Diploma drugog ciklusa /magistarska (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine (za poziciju višeg asistenta
  3. Uvjerenje o prosjeku ocjena na postdiplomskom studiju – (viši asistent)
  4. Uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju – (asistent)
  5. Izvod iz matične knjige rođenih,
  6. Uvjerenje o državljanstvu

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na protokol Pedagoškog fakulteta ili  putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u  naučno- nastavno saradničko zvanje”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender