Časopis Post Scriptum broj 1

ps1Post Scriptum ▸ Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Broj 1

Izdavač: Pedagoški fakultet Bihać ▸ Za izdavača: Nijaz Skender

Glavna i odgovorna urednica: Šeherzada Džafić

Lektorice: Almira Džanić i Belkisa Dolić

Redakcijski kolegij: Alma Huskć, Bećo Pehlivanović, Dejan Šumar, Jasmin Hošić, Jasna Hamzabegović, Maida Džanić, Meho Čaušević, Sandra Novkinić, Senka Majetić, Šejla Karabašić, Vildana Pečenković, Zineta Lagumdžija.

Savjet redakcije: Amira Dervišević, Bernadin Ibrahimpašić, Elvira Islamović, Fehim Rošić, Muhidin Halilović, Naim Ćeleš, Nijaz Skender, Zrinka Ćoralić.

 Post Scriptum broj 1