Časopis Post Scriptum broj 3

ps3Post Scriptum ▸ Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu ▸ Broj 3
▸ Izdavač: Pedagoški fakultet Bihać ▸ Za izdavača:  Nijaz Skender
▸ Glavna i odgovorna urednica: Šeherzada Džafić
▸ Zamjenica glavne i odgovorne urednice: Belkisa Dolić
▸ Savjet časopisa: Naim Ćeleš, Zrinka Ćoralić, Amira Dervišević, Muhidin Halilović, Zilhad Ključanin, Bernadin Ibrahimpašić, Nijaz Skender, Amira Turbić-Hadžagić
▸ Lektura: autori
▸ Web desing i on-line administracija: Adis Kozlica, Nermin Nino Kasupović
▸ Oblikovanje: ND MEDIA Studio za vizuelne komunikacije Bihać, Štampa: Grafičar Bihać

Post Scriptum broj 3