Članovi Nastavno-naučnog vijeća

Doc.dr. Vildana Pečenković Dekanesa, Predsjednik NNV-a
Prof. dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr. sc. Zrinka Ćoralić Prodekan za naučno-istraživački rad
Prof. dr. art. Meho Čaušević Nastavnik
Prof. dr. sc. Elvira Islamović Nastavnik
Prof.dr. Karmelita Pjanić-Lipovača Nastavnik
Doc. dr. sc. Amira Dervišević Nastavnik
Prof.dr. Naim Ćeleš Nastavnik
Doc. dr. sc. Bećo Pehlivanović Nastavnik
Doc. dr. sc. Amela Mujagić Nastavnik
Doc.dr. Zineta Lagumdžija Nastavnik
Prof. dr. sc. Nijaz Skender Nastavnik
Doc.dr. Jasna Hamzabegović Nastavnik
Doc.dr. Šeherzada Džafić Nastavnik
Doc.dr. Jasmina Tockić-Ćeleš Nastavnik
Doc.dr. Edin Dupanović Nastavnik
Dr. Lejla Ovčina Viši asistent
Mr.Alma Žerić Viši asistent
Kurtanović Admir Asistent
Azra Bećirević Student II ciklusa studija